Fagtjenester

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr en rekke endringsrettede fagtjenester som er forankret i et dokumentert lærings- og utviklingsprogram for barn og unge.

 • Endringsrettede fagprogram for barn og unge 6-22 år.
 • Tilsynsførere
 • Miljøterapi i skolen
 • Fagkonsulenter for skole og barnevern
 • Fritidskontakter/støttekontakter som gir en trygg og meningsfull fritid
 • Lærlingplasser og praksiskandidater

Endringsrettede fagprogram for barn og unge 6-22 år

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr endringsrettede fagprogram for barn og ungdom i alderen 6-22 år som har behov for tilrettelagte mestringsopplevelser i et trygt miljø. Våre deltakere følger en gruppemodell over tid med fokus på tilhørighet til et sosialt felleskap og individuell ferdighetstrening.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte aktivitetsledere følger sine deltakere og grupper gjennom hele oppholdet og sesongen. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har vanligvis 4-7 deltakere.

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakerne, et helse- og sosialpedagogisk fagprogram med:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging.
 • Forutsigbar og trygg struktur.
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering.
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø.
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere.

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som har ansvaret for det sosialpedagogiske innholdet i aktivitetsprogrammet.

Geir Inderdal- Jåma er TROSs kontaktperson for foreldre/ foresatte, oppdragsgivere, saksbehandlere og øvrige samarbeidspartnere. Kontakt Geir på telefon 9191 0506 eller epost post@tros.no

Tilsynsførere

TROS kan ovenfor ansvarlig bostedskommune ivareta lovbestemt tilsyn i fosterhjem. Våre nøytrale fagveiledere har god systemkunnskap og har gode evner til å etablere tillitsforhold i kompliserte prosesser og relasjoner.

TROS har kapasitet til å ivareta tilsynsføreroppdrag i hele Trøndelag.

Miljøterapi i skolen

TROS er opptatt av tidlig innsats og gode læringsmiljø i klasserommene. Gjennom observasjon, evaluering og veiledning av lærere og assistenter vil våre fagveiledere bidra til å øke deres kompetanse og trygghet for å kunne observere, videreutvikle og skape en trygg prestasjonsarena for sine elever. TROS har kompetanse til å ivareta korte og lengre oppdrag i grunnskolen og i videregående skole.

Fagkonsulenter

I enkelte sammenhenger kan man oppleve at man står fast og har behov for nye perspektiv, kunnskap, kompetanse og drøftinger. TROS sine fagkonsulenter kan tre inn som rådgivere for en kortere periode i barnevernstjenester, spesped. ressurser i skoleverket eller i andre aktuelle tjenester.

Våre fagveiledere har svært god systemkunnskap og setter seg raskt inn i kompliserte saker.

Fagseminar

TROS ønsker å være en utfordrer og bidragsyter i en levende debatt. Vi kan tilby tilrettelagte fagseminar med generelle eller spesifikke tema for vår målgruppe, barn og unge 6-22 år. Gode diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger i felt og i administrasjon, lovverk med tolkning og praksis, sentrale direktiver, globalt og historisk perspektiv og informasjon om relevante forskningsprosjekter er eksempler på hva TROS kan arrangere seminar rundt.

Ta med deg din avdeling for en skreddersydd og unik fagdag på vår arena, Brandheia Villmarkssenter. TROS garanterer faglig påfyll fra et mangfoldig perspektiv med egne eller eksterne foredragsholdere.

Fritidskontakter/støttekontakter

En fritidskontakt/ støttekontakt fra Trøndelag Opplevelsessenter har profesjonell bakgrunn. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at barn og unge med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.

Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper.

Lærlingeplasser og praksiskandidater

Trøndelag Opplevelsessenter samarbeider med Nord Trøndelag Fylkeskommune, og tilbyr fleksible lærlingeplasser innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Trøndelag Opplevelsessenter samarbeider med Nord Universitet, og tilbyr et begrenset antall plasser for praksiskandidater i sosialpedagogiske studier. Dette etter særlig vurdering og godkjenning.